Search in Bubok

Den sosialistiske tenkningens historie. Bind II. Marxismen og anarkismen.

Taxes excluded
  • Author: George Douglas Howard Cole. Oversatt av Atle Hesmyr
  • Status: Public
  • Number of pages: 326
See full profile
Den sosialistiske tenkningens historie, Bind II; Marxismen og anarkismen, omhandler perioden 1850-1890. I dette bindet tar Cole for seg de sentrale skikkelsene og bevegelsene som satte sitt uutslettelig preg på den vestlige historie i siste halvdel av 1800-tallet. Begivenhetene som førte til Den første internasjonales stiftelse, vekst og nedgang innehar en sentral plass i boka. Foruten en inngående drøfting av sentrale aktører og begivenheter i så henseende, får man en analyse av blant annet Karl Marx' kapitalen, av Mikhail Bakunins rolle i Den første internasjonale, og av utviklingstrekkene som førte fram til de store arbeiderbaserte massebevegelsene og partiene som kom til å prege europeisk, russisk og amerikansk historie ved inngangen til det 20. århundre.
No Comments about this book Sign up to comment about this book