Search in Bubok

le hung

- Mo đau cau truyen la "fmnghuy" đuoc gioi thieu đen kem on thi lop 12 cho 1 co be nha giau ở gần my đinh . Co be nay bo me chi quan tam đen tien và rat ít khi ve nha. vi thế moi viec đeu thong qua anh cua co be nay .v.v..
+Ngay đau tien chang gia su đen day hoc : khoi đau la man chao hoi noi chuyen voi co be nay...